Former Raksha Mantri

S.No. Name From Date To Date
1 SHRI ARUN JAITLEY 14.03.17 06.09.17
2 SHRI MANOHAR PARRIKAR 09.11.14 13.03.17
3 SHRI ARUN JAITLEY 27.05.14 08.11.14
4 SHRI A.K. ANTONY 25.10.06 26.05.14
5 SHRI PRANAB MUKHERJEE 23.05.04 24.10.06
6 SHRI GEORGE FERNANDES 15.10.01 22.05.04
7 SHRI JASWANT SINGH 16.03.01 14.10.01
8 SHRI GEORGE FERNANDES 19.03.98 15.03.01
9 SHRI MULAYAM SINGH YADAV 01.06.96 19.03.98
10 SHRI PRAMOD MAHAJAN 17.05.96 31.05.96
11 SHRI P.V. NARASIMHA RAO (PM) 05.03.93 16.05.96
12 SHRI SHARAD PAWAR 26.06.91 05.03.93
13 SHRI P.V. NARASIMHA RAO (PM) 21.06.91 25.06.91
14 SHRI CHANDRA SHEKHAR (PM) 21.11.90 20.06.91
15 SHRI V.P.SINGH (PM) 06.12.89 10.11.90
16 SHRI K.C. PANT 18.04.87 03.12.89
17 SHRI V.P. SINGH 15.01.87 12.04.87
18 SHRI RAJIV GANDHI (PM) 25.09.85 24.01.87
19 SHRI P.V. NARASIMHA RAO 01.01.85 24.09.85
20 SHRI S.B. CHAVAN 01.08.84 31.12.84

Pages