Inner Banner

Former Raksha Mantri

Sr. No Name From Date To Date
21 SHRI S.B. CHAVAN 03.08.84 31.12.84
22 SHRI R.VENKATARAMAN 15.01.82 01.08.84
23 SMT. INDIRA GANDHI (PM) 14.01.80 15.01.82
24 SHRI C. SUBRAMANIAM 30.07.79 14.01.80
25 SHRI JAGJIVAN RAM 28.03.77 27.07.79
26 SHRI BANSI LAL 21.12.75 24.03.77
27 SMT. INDIRA GANDHI (PM) 01.12.75 21.12.75
28 SARDAR SWARN SINGH 10.10.74 01.12.75
29 SHRI JAGJIVAN RAM 27.06.70 10.10.74
30 SARDAR SWARN SINGH 13.11.66 27.06.70
31 SHRI Y.B. CHAVAN 21.11.62 13.11.66
32 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 01.11.62 21.11.62
33 SHRI V. K. KRISHNA MENON 17.04.57 01.11.62
34 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 30.01.57 17.04.57
35 DR. KAILASH NATH KATJU 10.01.55 30.01.57
36 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 27.01.53 10.01.55
37 SHRI N. GOPALASWAMI AYYANGAR 13.05.52 10.02.53
38 SHRI BALDEV SINGH 15.08.47 13.05.52