Former Raksha Mantri

S.No. Name From Date To Date
21 SHRI S.B. CHAVAN 01.08.84 31.12.84
22 SHRI R.VENKATARAMAN 15.01.82 01.08.84
23 SMT. INDIRA GANDHI (PM) 14.01.80 15.01.82
24 SHRI C. SUBRAMANIYAM 30.07.70 14.01.80
25 SHRI JAGJIVAN RAM 28.03.77 27.07.79
26 SHRI BANSI LAL 21.12.75 24.03.77
27 SMT. INDIRA GANDHI (PM) 01.12.75 21.12.75
28 SARDAR SWARN SINGH 10.10.74 01.12.75
29 SHRI JAGJIVAN RAM 27.06.70 10.10.74
30 SARDAR Y.B. SWARN SINGH 13.11.66 27.06.70
31 SHRI Y.B. CHAUHAN 21.11.62 13.11.66
32 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 01.11.62 21.11.62
33 SHRI V.K. KRISHAN MENON 17.04.57 01.11.62
34 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 30.01.57 17.04.57
35 DR. KAILASH NATH KATJOO 10.01.55 30.01.57
36 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 27.01.53 10.01.55
37 SHRI N. GOPAL SWAMY AYANGAR 13.05.52 10.02.53
38 SHRI BALDEV SINGH 15.08.47 15.05.52

Pages